Zápis z ustavující schůze pro postavení hvězdárny

Zápis z Ustavující schůze přípravného výboru astronomického kroužku osvětové besedy
v Přerově - pro postavení hvězdárny - z 31.8.1959.
 
Přítomni : za Komun.služby : Valášková Milada
       Kazeto    : Matoušek Al.
               Kobliha Rost.
               Koblihová E.(soukr.)
       Zem.techn.
       škola    : Dr S.Matušík
       Prům.škola
       stroj.    : M.Kirchenpeter
               Ing F.Kuzník
               Ing. Klein    
       Meopta Přer. : Drbušek M.
               Andrés M.
       ROL     :
       JUTA      řed.Ryšánek
       Chemoprojekt : Ing K.Kubík
       Okr.dům osv. : M.Vincenec
       Poz.stavby  :
       Lok.depo ČSD
       Přerov    : Ing. Falc
       Svazarm-ÚVOJM: Ing Hapala I.
       ÚVOJM    : Kubáň R.
               Dr. Němec
               Dr. Knittl

Program : 1. Referát RNDr Němce z ÚVOJM - zdůvodnění stavby hvězdárny
      2. Ustavení přípravného výboru astronomického kroužku u osvětové besedy
       v Přerově - pro postavení hvězdárny.
      3. Nejbližší úkoly přípravného výboru.               
 
 Úvodem s. Kubáň uvítal přítomné a konstatoval poměrně malou účast pozvaných závodů. 
 Omluvil s.Kosíka z Přerovských strojíren a zástupce letištního klubu.

1) Referát s.RNDr Němce.
2) s. Kubáň uvádí, jak v ÚVOJM a Meoptě vznikl popud k postavení hvězdárny v Přerově. Návrh 
  byl prodiskutován v Osvětové besedě a přednesen s.Kubáněm a Dr Knittlem na schůzi Komise 
  rady MNV pro školství a kulturu, kde byl velmi kladně přijat, doporučen k realisování a 
  slíbena pomoc oficielních míst. Bylo dohodnuto, že u "osvětové besedy" v Přerově má být 
  ustaven přípravný výbor astronomického kroužku. Tento astronomický kroužek mý být sestaven 
  ze zástupců větších závodů, nebo z menších podniků a provozoven, pokud jsou zde zájemci 
  o astronomii. Astronomický kroužek u osvětové besedy bude řídit thematicky činnost 
  závodních astronomických kroužků. Pokud v některých závodech nebudou podmínky pro utvoření 
  astronomického kroužku mohou se příznivci astronomie přihlásit přímo za členy astronomického 
  kroužku u osvětové besedy.
  Astronomický kroužek u osvětové besedy bude mít po nejbližší dobu hlavní a jediný 
  úkol - postavení lidové hvězdárny v Přerově, která má patřit osvětové besedě (městu Přerova) 
  a bude řízen astronomickým kroužkem osvětové besedy.

Bude vypracován generální výhledový plán hvězdárny, která bude stavěna etapově, aby se 
úkol zvládl.
  
V první etapě má být postavena přízemní pozorovatelna
s odsuvnou střechou, s příslušnými místnostmi a sklepem. Uvažuje se o možnosti umístit 
do této budovy i okresní radioklub Svazarmu za předpokladu, že se Svazarm zúčastní 
brigádnicky této akce.

Umístění hvězdárny není definitivně stanoveno - uvažují se tři alternativy - na pravé 
straně státní silnice k Želátovicím, u hrušky - za hřbitovem a u Vinar.
  
Způsob stavby a úhrada : uvažuje se o dvou možnostech stavby - v akci Z, nebo v rámci 
družstva sdružujícího ZV-ROH přerovských závodů.
  
Vybavení pozorovatelny - dalekohled řádu 25 cm zrcadlo
             menší refraktometr
             2 místa pro binary
Termín dokončení rok 1960.


Tento návrh může být doplněn podle finanční situace.
V dalších letech může být hvězdárna rozšířena o pavilon s kopulí pro odbornou práci 
s dokončovaným reflektorem ø 600 mm. S eventuálním rozšiřováním nutno počítat již 
dnes při určování výměry a umístění pozemku.
Z astronomického kroužku při OB je nutno vytvořit přípravný výbor pro stavbu 
hvězdárny, který by měl mít 9-13 členů, revizní komise 4-6 členů. Výbor by se 
scházel podle potřeby, nejméně 1x měsíčně.
Zástupci astronomických kroužků, kteří nebudou členy výboru, budou svolávání 
podle potřeby na "rozšířené zasedání" astronomického kroužku u osvětové besedy.
  
V následující diskusi promluvili:
S. Ryšánek, ved.n.p.Juta - Je pro to, vybudovat hvězdárnu v akci Z. 
              V jejich podniku samostatný astronomický 
              kroužek nevznikne, ale někteří členové se 
              získají pro ústřední AK.
              Co se týče umístění, navrhuje vinárenský
              kopec.
              Důvody: V Předmostí uvažován památník
              (prahistorický člověk). Zajímavým protějškem
              by právě k tomu byla hvězdárna, stánek vědy
              budoucnosti. Mimoto je v Předmostí proponována
              stavba koupaliště a rekreačního střediska
              pro Přerov, takže je jistě zlepší otázka dopravy.
               
Za průmyslovou školu se vyjádřil s.Kirchenpeter k otázce stavba
              velkého reflektoru, kterou tato škola v současné
              době má na starosti. Uvedl, že pracovní možnosti
              průmyslové školy jsou nyní menší než před 4 lety,
              kdy výrobní akce začala.
  
Dr Němec se dotazuje, zda by průmyslová škola nemohla aspoň nadále soustřeďovat
              součástky a koordinovat další postup, při čemž by 
              jednotlivé podniky, zejména opt., spolu s prům.
              školou přispívaly k výrobě. 

S.Kirchenpeter tento úkol za průmyslovou školu přijímá.
S.Kubáň navrhuje s.Kirchenpetra do sekce přístrojové.
Návrh přijat.

S.Němec doplňuje informace o přístrojích, které jsou okamžitě k dispozici:
              reflektor ø 240 mm, refraktor ø mm, velký a malý Binar.
S.Ryšánek navrhuje do přístrojové sekce s.Rasťáka z Přerovských 
              strojíren. Návrh přijat.
S.Kubík - zástupce Chemoprojektu vyjadřuje za svůj podnik ochotu
              vypracovat projekt hvězdárny tak jak to již bylo
              dohodnuto při informativní návštěvě s. Kubáně
              v Chemoprojektu.
Za Lokomotivní DEPO promluvil ing. Falc. Do sekce přístrojové navrhuje
              jejich zaměstnance s. Bedřicha. Návrh přijat. V podniku
              zájemci o astronomii jsou. Doporučuje propagační
              náborové přednášky se světelnými obrazy. Je přesvědčen
              o možnosti spolupráce dílen DEPA na stavbě dalekohledu.
Zástupce Pozemních staveb sděluje, že případné konkrétní požadavky by přednesl
              vedoucímu stavební správy. Vyjádření dostane
              přípravný výbor písemně.
S. Kubaň uzavřel diskusi a přednesl schválené složení přípravného výboru
              pro stavbu hvězdárny :
               
              1. předseda    Kubaň
              2. místopředseda Čumpelík
              3. jednatel    RNDr Knittl
              4. pokladník
              5. zapisovatel
              6. sekce propagační a přednášková: s. Vincenec 
               (předs. sekce - člen výb. astr.kr.)
               členové sekce Ing. Soukeník
                       RNDr Král
                       s. Koblihová
              7. sekce poradní (odborná)
               členové    s. Šiler
                       RNDr Němec
                       prof. Široký
                       RNDr Knittl
              8. sekce stavební
               členové    s. Kosík
                       ing. Kubík
                       s. Přikryl
                       s. Nesvadba
              9. sekce přístrojová
              členové      s. Andrés M.
                       s. Křeminský, Čumpelík,
                       ing. Klabazňa,
                       prof. Kirchenpeter, Bedřich (Lok.depo)
                       RaŠťák (Strojírny)
  
Další členové přípravného výboru astronomického kroužku nebyli zatím jmenováni a bylo 
usneseno, aby doplnění provedli schválení členové astronomického kroužku. Stejně mají 
být doplnění členové revisní komise.
Dále s.Kubáň resumuje, které nejbližší úkoly vyplývají z této schůze:
  
pro závody: ustavit na závodech astronomické kroužky a astronomů a příznivců astronomie.
                                  termín 30. září 1959
sekce poradní a stavební:
a) uskutečnit zájezd do hvězdárny v Gottwaldově pro získání podkladů pozorovatelny
  v Přerově - odjezd z Přerova vlakem 2.9.1959 ve 12,17 hod.
b) Připravit schůzku se s.Dr Lunnerem a s Dr.Ondrličkou - zodpovídá s.Knittl - termín
  druhý týden září 1959.
   
sekce poradní: a) určit rozsah generelu hvězdárny
            b) určit místo stavby hvězdárny
            odpovídají předsedové sekcí, termín 20.9.1959
              
sekce přístrojová: zjistit ihned stav rospracovanosti velkého dalekohledu.
                                
sekce propagační a přednášková: navrhnout způsob propagace - uspořádání
                    výstavky, propagace ve výkladní skříni,
                    pozorování hvězd na náměstí atd.
                    Termín ihned.
                      
přípravný výbor astronomického kroužku:
a) připravit materiál pro rozhodnutí jakým způsobem zajistit stavbu pozorovatelny,
  zda v akci Z - nebo v akci družstevní.            Termín 20.9.1959.
b) připravit pak vypracování stanov a definitivní ustavení výboru.
   
Všechny sekce vypracují si harmonogram prací - pokud možno až do konce 
r.1960 - hlavně sekce stavební. V harmonogramu musí být obsaženy termíny
vypracování předprojektu, předložení vojákům a MNV ku schválení - vypracování
projektu - vyřízení povolení - zahájení stavby - etapy stavby atd. Na tento
harmonogram prací bude navazovat plán práce výboru a ostatních prací.
                               Termín co nejdříve.
                                  
          . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
           
S. Kubaň se ještě vrací k otázce odezvy přerovských podniků na tuto akci, jak se 
jeví návštěvě schůze. Pozvání bylo provedeno dopisem Osvětové besedy (text 
přiložen k zápisu), adresovaným k rukám ředitelů 36 přerovských závodů podle 
tohoto seznamu:
  
Okresní stavební podnik    ROL                Kazeto
Přerovské strojírny      Přerovské strojírny montáže    Moravské chemické závody
Lokomotivní depo        STS                ČSAD
Masný průmysl         Lihovary a konserv.        Moravské čokoládovny
Kom. podnik          Pivovar              ONV
OUHZ              Kamenoprůmysl           Jednota
Dřevozávody          Ráj                Chemoprojekt
Pozemní stavby         Tiskárna              Juta
Svazarm            Letištní klub           Prům. chem. škola
Učňovská škola         Pedagogická škola         Průmyslová škola
Zem. tech. škola        Spol. pro šíř. pol. zn.      Meopta
ÚVOJM             Osvětová beseda          Hospod. škola
  
Presenční listina ukazuje, že se dostavilo pouze 20 zástupců z 13 podniků, tj. asi 
1/3 pozvaných útvarů (2 útvary se omluvily).
Je třeba, aby chybějící podniky byly vyzvány dopisem k propagační akcí pro založení 
astronomického kroužku ROH, nebo k přihlášce ojedinělých zájemců v osvětové besedě. 
Dále je třeba požádat o propagaci akce v závodních rozhlasech a časopisech a vyzvat 
podniky, aby si u Osvětové besedy vyžádali propagační astronomickou přednášku.
Ing. Bapala nabízí k propagaci výkladní skříň Svazarmu.
Dr. Němec podotýká, že je dosti lektorů, kteří by propagační přednášku mohli pronést, 
že však ze strany pořádajícího je zde jistá odpovědnost zajistit účast. Úspěchy 
takových přednášek bývají různé, i 50 posluchačů, naproti tomu se několikrát stalo, 
že návštěva byla špatně zajištěna a nepřišel nikdo.
Dr. Knittl navrhuje znovu uspořádat večerní pozorování na hlavním náměstí, které se 
kdysi setkalo s ohlasem.
S. Kubaň doporučuje propagovat tuto akci v biografech diapositivy.
  
V 16,20 hod. s. Kubaň děkuje přítomným za účast a končí schůzi.
Jednotlivé sekce budou dále pokračovat v činnosti podle disposic,
které vznikly na této schůzi. Konkrétní úkoly včetně termínů splnění
jsou obsaženy v tomto zápisu, který se sekcím postupuje.